Printwayn kotisivut

Ohjeita ja suosituksia painotyön suunnittelijalle

Painotyön suunnittelun tekniset ohjeet

Painotyön tilaajan ja graafisen suunnittelijan on hyvä tietää jo suunnittelun alkuvaiheessa, mitä kaikkea painotuotetta tilattaessa tulee ottaa huomioon ja mitä mahdollisuuksia graafinen teknologia tarjoaa. Tärkeintä on tiedostaa painotuotteelle asetetut tavoitteet, kohderyhmät ja käyttötarkoitus. Tämän jälkeen on helpompi valita työn toteuttamiseen tarvittavia oikeita ratkaisuja, kuten painoalusta, painomenetelmä ja jälkikäsittely. Tähän ostajan oppaaseen on koottu painotuotteen tekniseen laatuun vaikuttavia tekijöitä, tavoitteena auttaa painotyön tilaajaa ja suunnittelijaa saavuttamaan haluamansa lopputulos yhdessä valitsemansa painon kanssa.

 

 

Aineisto-ohjeet

Tarkastuslistoihin on koottu ohjeet, jotka edesauttavat työn onnistumista myöhemmistä työvaiheissa. Tässä vaiheessa selvitetään käytetäänkö suljettua dokumenttia (PDF), joka sisältää kaikki työssä tarvittavat elementit vai avointa dokumenttia, (esim. grafiikka- ja taitto-ohjelmat), jonka mukaan tulee pakata kaikki dokumentissa käytetty aineisto.

Painovalmis aineisto on painolle PDF-formaatissa toimitettu aineisto, joka sisältää kaikki työssä tarvittavat elementit ja joka on valmis suoraan painettavaksi.

 

Työohjeet

 • Tee tilaus kirjallisesti, esim. sähköposti
 • työn mukana tilaajan tulee lähettää työohje, eli näköisvedos (1:1), joka voi olla esim. värillinen tuloste
 • painotuotteen aineistoformaatiksi suositellaan ensisijaisesti PDF-tiedostoa (painovalmis aineisto)
 • avoimessa ohjelmatiedostossa on oltava mukana tiedostosaate, joka kertoo ohje, version ja käyttöjärjestelmän
 • tilaajan ja myyjän tulee sopia työhön liittyvät yhteyshenkilöt. Kaikissa epäselvissä tilanteissa tulee kääntyä yhteyshenkilön puoleen
 • pakkaustapa, liitteet ja jakeluohjeet tulee sopia jo tarjouspyyntövaiheessa.

 

Paperit ja muut painoalustat sekä värit ja liimat

 • Painotyölle tulee valita sen käyttötarkoituksen perusteella sopiva painoalusta
 • painoalustaa valittaessa tulee huomioida jälkikäsittelyn ja käyttöiän vaatimukset (mm. paperin kuitusuunta ja materiaalien yhteensopivuudet
 • materiaalien (värit, paperit, liimat ja lakat) soveltuvuus erikoiskäyttötarkoituksiin on varmistettava (mm. säänkestävyys, valonkestävyys ja ilmanlämpötilakestävyys).

 

Painomenetelmään vaikuttavat tekijät

Luettelomerkki lopputuotteen tekniset laatuvaatimukset kuten kuvien rasteritiheys, maksimimusteet ja värintoisto sekä personointitarpeet tulee ottaa huomioon

Luettelomerkki olosuhteet, joihin lopputuote sijoitetaan (esim. ulkomainonta)

Luettelomerkki painosmäärä ja painoalusta voi vaikuttaa painomenetelmän valintaan.

 

Jälkikäsittely

Luettelomerkki valitse lopputuotteen käytötarkoitukseen sopiva suojaus- (lakkaus, laminointi) ja liimaus- tai muu sidostapa

Luettelomerkki asemoinnissa on huomioitava jälkikäsittelyn erikoisvatimukset. Niitä ovat sivujärjestys, liimasidonnassa rouhintavarat, vihkosidonnassa sisempien sivujen kaventuminen ja leikkausvarat

Luettelomerkki postituksen osoitetiedot tulee toimittaa jälkikäsittelyn tekijälle sovitun tiedostoformaatin mukaisesti.

 

Käytettävät ohjelmat

 • Julkaisun voi käyttää kaikkia yleisempiä grafiikka- ja taitto-ohjelmia. Käyttöjärjestelmänä voi olla joko PC tai Macintosh
 • kun käytössä on avoin ohjelmadokumentti, tekijällä ja tulostajalla tulee olla käytössä samat ohjelmat, samat tulostinajurit, sama päivitysversio, samat laajennukset, samat tavutusasetukset ja samat fontit, joista varmin on OT=Open Type
 • esitysgrafiikka- , taulukkolaskenta- ja tekstinkäsittelyohjelmilla (esim. PowerPoint, Excel, Word) tehdyt aineistot eivät sovellu suoraan kirjapainotuotantoon. Lisäkustannuksista on näillä ohjelmilla tehtyjen ainesitojen kohdalla aina sovittava kirjapainon kanssa työkohtaisesti.

 

Sivukoko, marginaalit ja leikkuuvarat

 • Aineisto tehdään aina puhtaaksileikaattuun kokoon 1/1
 • työ on suunniteltava niin, että sivun ylimenevät kuvat tai väripinnat säsältävät leikkausvarat, joka on vähintään 3 mm yli reunojen, leikatuissa Coldset-tabloideissa suosittelen voimakkaasti 5 mm
 • marginaaleja määriteltäessä on otettava huomioon nidonta/sidontatapa/lähetystapa.

 

Värit ja päällepainatukset

 • Työstä on poistettava käyttämättömät värimääritykset
 • neliväritöissä kaikkien värien on oltava prosessivärejä=cmyk, digitöissä sekä suurkuvatulostuksissa toimii rgb-värit, lisävärit määritellään spot-väreiksi
 • neliväripainatuksessa duotone-kuvat, eli kaksivärierottelut, voidaan muodostaa ainoastaan prosessiväreistä tai kaksiväripainatuksessa käytettävistä painoväreistä
 • kun mustan tekstin koko on alle 24 pistettä on käytettävä päällepainatusta (overprint), jolla estetään tekstin alle syntyvä aukko
 • kun mustan tekstin koko on yli 24 pistettä, tai työssä on isoja mustia pintoja, tulee kuva avata tekstin alta ja käyttää lihotusta tai käyttää voimakasta mustaa (Rich black), jossa on mukana myös muita osavärejä.

 

Kuvat, grafiikka ja värinhallinta

 • Digikameran tiedosto ei kelpaa harvoin suoraan painettavaksi, vaan siihen tulee tehdä painotekniset säädöt, mm. tarkasta magentan määrä
 • suositeltava kuvaformaatti .psd sekä käsittelemättömissä kuvissa .jpeg
 • kuvat tulee olla 4-väripainatuksessa cmyk-muodossa. Jotkut digipainot kääntävät rgb-kuvat RIP:ssä cmykkiin
 • sävy- ja viivakuvien resoluutiottulee määrittää painomenetelmäkohtaisesti (kts. tekniset laatusuositukset). Liian suuren resoluution käyttö kasvattaa turhaan kuvatiedoston kokoa ja saattaa aiheuttaa setoff -ilmiön
 • linjapaksuus tulee aina määtitellä numeerisesti. Kovin ohuita linjoja ei tule käyttää monivärisenä, rasteroituna tai negatiivisina. Pienin suositeltu linjapaksuus on 0.25-0,5 pistettä painoalustasta riippuen
 • kuvakoon muuttaminen taitto-ohjelmassa muuttaa myös kuvan resoluutiota
 • värinhallintaa sovellettaessa tulee käyttää keskiarvoprofiileja tai asianomaisen painon omaa profiilia.

 

Fontit eli kirjasimet

 • Fontit liitetään aina tulostettavan avoimen julkaisun mukaan. Painokelpoinen PDF ei tarvitse suunnittelijan OpenType -fontteja
 • myös grafiikkatiedostojen sisältämät fontit on liitettävä mukaan tai muutettettava varmuuden vuoksi poluiksi
 • Luettelomerkki fontteja lähetettäessä on otettava huomioon valmistajan lisenssiehdot
 • fonttien tulee olla Type1 tai OpenType -muotoisia
 • TrueType -fontteja ei tule käyttää, sillä niiden tulostuminen oikein ei ole kaikissa tapauksissa varmaa
 • julkaisu- tai grafiikkaohjelmien paleteissa olevia kursivointeja tai lihavointeja ei saa käyttää. Käytä aina aitoja kirjasinleikkauksia
 • käytettäessä alle 10 pisteen negatekstejä, tulee painon kanssa selvittää mahdollisen kohdistusheiton vaikutukset tekstin luettavuuteen.

 

PDF (suljettu formaatti)

 • Aineistoformaatiksi painoon suositellaan PDF-formaattia (suositus PDF-X)
 • PDF-muunnos voidaan tehdä esim. InDesign -taitto-ohjelmasta exporttaamalla.
 • PDF-tiedoston oikeellisuus on aina lähettäjän vastuulla. PDF:n tarkastamisesta kirjapainossa sovitaan työkohtaisesti
 • tarkastus ja siitä aiheutuvat lisätyöt ovat laskutettavaa työtä ellei toisin sovita.

 

Tiedostojen nimeäminen

 • Työstä lähetetään vain yksi selkeästi nimetty versio painoon ja itselle jää originaali
 • käytä nimeämiseen aakkosia, älä erikoismerkkejä eikä skandeja ja muista käyttää sanavälin sijasta alaviivaa, esim. Vedos1_Abc tai Paino_Abc.

 

Vedokset ja mallit

 • Valitse käyttötarpeitasi vastaava vedosteknogia
 • laadultaan paras vedos on maksullinen ns. sopimusvedos, joka vastaa lopputuotetta mahdollisimman tarkasti
 • näköisvedoksen lisäksi on käytössä arkkiasemoitu ja ripattu plotterivedos sekä näyttöruutuvedos eli PDF Screen
 • näiden lisäksi voidaan valitusta materiaaleista tehdä painamaton tai painettu rakennemalli eli dummy
 • suunnittelijan tarkastamasta PDF on viime aikoina luovuttu vedoksista ajan ja/tai kustannusten vuoksi.

 

Aineiston toimittaminen

 • Aineisto toimitetaan painoon ennalta sovitulla tavalla esim. sposti, ftp-siirrolla... Tiedustele painostasi ftp-tunnukset
 • aineisto sisältää vain työhön kuuluvan materiaalin
 • ftp-siirtona tai sähköpostilla toimitettu aineisto voidaan pakata pakkausohjelmilla ennen lähetystä.  

 

Lähde: VTT ja Printwayn päivitys 2015