Printwayn kotisivut

Graafisen alan yleiset toimitusehdot

1.3.2001

 

 

1. Soveltamisala

Toimitusehtojen määräyksiä sovelletaan, ellei muusta ole sovittu. Yritystä, joka tilauksesta suorittaa työn kutsutaan suorittajaksi ja tilaajaa tai kustannusarvion pyytäjää asiakkaaksi.

 

2. Tarjouspyyntö, tarjous ja tilausvahvistus

Tarjouspyyntö tehdään kirjallisesti, ellei suorittajan ja asiakkaan noudattamasta vakiintuneesta käytännöstä toisin johdu. Jos alkuperäismateriaali, oikovedokset tai lopullinen tuote toimitetaan asiakkaalta työn suorittajalle tai työn suorittajalta asiakkaalle digitaalisessa muodossa, tulee tarjouspyyntöön liittää kuvaus asiakkaan käyttämästä laitteistosta, ohjelmistoista ja linjayhteyden ominaisuuksista.

Tarjouksen tulee ensisijaisesti olla kirjallinen. Tarjouksesta tulee ilmetä, mitä laatutai muita vaatimuksia asiakkaan toimittaman materiaalin on täytettävä, ellei suorittajan ja asiakkaan noudattamasta vakiintuneesta käytännöstä toisin johdu. Jos alkuperäismateriaali, oikovedokset tai lopullinen tuote toimitetaan asiakkaalta työn suorittajalle tai työn suorittajalta asiakkaalle digitaalisessa muodossa, tulee tarjouksesta ilmetä mitä vaatimuksia asiakkaan käyttämiltä laitteilta, ohjelmistoilta ja linjayhteyksiltä edellytetään.

Tarjous on voimassa 30 päivää. Asiakkaan hyväksyvän vastauksen on oltava perillä suorittajalla mainitun ajan kuluessa. Tarjoukseen sisältyvä aikataulu ei ole suorittajaa sitova, jos tarjouspyynnön antamisen ja asiakkaan vastauksen välisenä aikana suorittaja tekee sopimuksen työstä, jota ei oltu otettu huomioon tarjousta annettaessa. Tällaisessa tapauksessa suorittajan tulee asiakkaalta vastauksen saatuaan ilman aiheetonta viivästystä ottaa yhteyttä asiakkaaseen uuden aikataulun sopimiseksi.

Tarjoukseen annettu vastaus, johon sisältyy lisäyksiä, rajoituksia tai ehtoja, ei sido suorittajaa, vaan vastaus katsotaan asiakkaan vastatarjoukseksi. Suorittaja antaa tilauksen hyväksymisestä pyydettäessä vahvistuksen.

Tarjouspyyntö, tarjous ja asiakkaan hyväksyvä vastaus muodostavat yhdessä tilaussopimuksen, jollei sellaista erikseen laadita.

Mikäli suorittajalta tilataan luonnoksia tai näytteitä, joita ei voida pitää tavanomaisen tarjouskäytännön mukaisina, on ne kohtuullisesti korvattava, vaikka asiakas ei tarjousta hyväksyisikään. Suorittajan tulee antaa asiakkaalle etukäteen arvio edellä mainituista kustannuksista

 

3. Hinta

Hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa, ellei nimenomaan ole toisin mainittu. Jos lmoitettu hinta ei sisällä arvonlisäveroa, on veron määrä ilmoitettava erikseen.

Suorittajalla on oikeus sovitun hinnan lisäksi laskuttaa niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat:

a. asiakkaan toimittaman aineiston puutteellisuudesta,

b. asiakkaan vastoin käsikirjoitusta tekemistä korjauksista ja muutoksista,

c. asiakkaan aiheuttamasta viivästyksestä,

d. asiakkaan vaatimista tavanomaisesta käytännöstä poikkeavista ylimääräisistä vedoksista, ladonta-, paino- tai värinäytteistä tai

e. ylityöstä, jota tehdään asiakkaan pyynnöstä.

Jos ilmenee tarvetta laskuttaa ylimääräisiä kustannuksia, on suorittajan tiedotettava tästä asiakkaalle ilman aiheetonta viivästystä.

Rahti- ja pakkauskustannuksista vastaa asiakas.

 

4. Ali- tai ylipainos

Jos työn laatu ei edellytä täsmällistä kappalemäärää, suorittajan toimittama kappalemäärä voi poiketa sovitusta enintään 5 %, kun tilaus on enintään 20.000 kappaletta. Kun sovittu kappalemäärä on yli 20.000, voi poikkeama olla enintään 2 %.

Sovitun kappalemäärän alittavien kappaleiden hyvittäminen ja ylittävien kappaleiden laskuttaminen tapahtuu tarjouksen perusteiden mukaisesti. Asiakkaalla ei ole velvollisuutta maksaa edellisessä kappaleessa mainittua suuremmasta ylipainoksesta.

Jos työn suorittaja käyttää työn jatkojalostuksessa ulkopuolista alihankkijaa, tulee suorittajan toimittaa tälle tavanomaisen tuotantohävikin peittämiseen riittävä määrä ylimääräisiä kappaleita.

 

5. Maksuehdot

Maksun tulee tapahtua 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Mikäli työ viivästyy asiakkaasta johtuvasta syystä, voi suorittaja laskuttaa erikseen siitä osasta tilausta, joka on jo valmistunut.

Ellei laskua makseta määräaikana, on suorittajalla oikeus periä kulloinkin soveltamansa korkokannan mukaista viivästyskorkoa laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. Suorittajalla on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

Kuluttaja-asemassa olevalta asiakkaalta voidaan viivästyskorkona periä korkoa, joka on enintään 7 % yli asianomaisen ministeriön vahvistaman viitekoron.

 

6. Toimitusaika ja -paikka

Työ luovutetaan asiakkaalle työn suorittajan toimipaikassa.

 

7. Toimituksen viivästyminen

Suorittajan tulee ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa asiakkaalle, jos on ilmeistä, että tilausta ei ehditä toimittaa sovitun aikataulun puitteissa. Tällöin on myös ilmoitettava, mikä on aiheuttanut viivästyksen ja milloin suorittaja voi todennäköisesti täyttää suoritusvelvollisuutensa.

Asiakkaalla on oikeus saada suorittajalta korvaus toimituksen viivästymisen aiheuttamista välittömistä kustannuksista. Asiakkaalla on lisäksi oikeus purkaa sopimus, jos sopimusta tehtäessä on selkeästi tuotu ilmi, että toimituksen on tapahduttava sovittuna päivänä täsmällisesti, tai jos sopimuksesta tai muista suorittajan tiedossa olevista olosuhteista selkeästi ilmenee, että asiakkaalla ei ole käyttöä tilatulle tuotteelle tietyn ajankohdan jälkeen, eikä toimitus tapahdu tätä ennen.

Asiakkaalla ei ole oikeutta purkaa sopimusta vähäisen viivästyksen johdosta. Vähäisenä viivästyksenä pidetään sitä, että toimituksen viivästyminen ei vaikeuta tilatun työn suunniteltua käyttämistä. Asiakkaalla ei ole oikeutta saada suorittajalta korvausta ylimääräisistä kustannuksista eikä oikeutta purkaa sopimusta, jos toimituksen viivästyminen on aiheutunut asiakkaan toimittaman aineiston puutteellisuudesta tai myöhästymisestä tai muusta asiakkaasta johtuvasta syystä.

 

8. Asiakkaan viivästys

Asiakkaan tulee ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa suorittajalle, jos on ilmeistä, ettei hän pysty ajoissa toimittamaan suorittajalle työhön tarvittavaa materiaalia tai muutoin täyttämään hänelle sopimuksen mukaan kuuluvia velvollisuuksia. Jos tiedossa oleva viivästys aiheuttaa huomattavaa haittaa suorittajalle, on tällä oikeus purkaa sopimus.

Suorittajalla on oikeus saada asiakkaalta korvaus viivästyksen aiheuttamista välittömistä kustannuksista.

Suorittajalla on oikeus kieltäytyä aloittamasta uuden työvaiheen tekemistä, jos laskutus on sovittu tapahtuvaksi vaiheittain ja asiakas ei ole maksanut jo erääntyneitä laskuja sopimuksen mukaisesti. Sama oikeus suorittajalla on myös silloin, kun on etukäteen tiedossa, ettei asiakas ilmeisesti kykene täyttämään velvollisuuksiaan. Jos työn valmistuminen viivästyy edellä mainitun kieltäytymisen johdosta, pidetään viivästymisen syynä asiakkaan sopimusrikkomusta.

Jos asiakas on toistuvasti laiminlyönyt velvoitteidensa täyttämisen, suorittajalla on oikeus alkuperäisestä sopimuksesta riippumatta vaatia laskun suorittamista tavaraa luovutettaessa.

 

9. Pidätys- ja panttioikeus

Asiakkaan laiminlyödessä kauppahintaan ja sen suorittamiseen liittyvät velvollisuutensa suorittaja voi pidättyä luovuttamasta tavaraa tai muuta hallussaan olevaa asiakkaan aineistoa, ennen kuin koko kauppahinta on maksettu.

Pidättymisestä on tiedotettava asiakkaalle tämän ilmoittamaan osoitteeseen. Suorittajalla on asiakkaalta olevien saataviensa vakuudeksi panttioikeus kaikkeen hallussaan olevaan asiakkaan omistamaan aineistoon.

Mikäli asiakas luovuttaa suorittajan käyttöön kolmannelle osapuolelle kuuluvaa omaisuutta, on siitä samalla ilmoitettava suorittajalle. Pidätys- ja panttioikeus koskee myös tällaista omaisuutta.

Jos asiakas ei täytä sopimuksen mukaista maksuvelvollisuuttaan, suorittajalla on oikeus realisoida edellä mainittu omaisuus sopivaksi katsomallaan tavalla, ellei lainsäädännöstä muuta johdu. Omaisuutta realisoitaessa ei saa perusteettomasti loukata asiakkaan etua. Suorittajan saatavat ylittävä osa realisointituotoista on tilitettävä asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä.

 

10. Omistusoikeus

Tarjoukseen, tarjouspyyntöön ja työn eri valmisteluvaiheisiin liittyvät ehdotukset, piirustukset, luonnokset, oikovedokset tai muut esivalmistelut sekä niihin sisältyvät tietokoneohjelmat ovat lähettäjän omaisuutta eikä osapuolilla ole oikeutta käyttää niitä muutoin hyväkseen eikä niitä saa luovuttaa kolmannella osapuolelle.

Omistusoikeus asiakkaan tilaamaan tuotteeseen siirtyy asiakkaalle tavaran luovutushetkellä. Luovutushetkeksi katsotaan se hetki, jolloin asiakas tai joku hänen lukuunsa vastaanottaa tai hänen sopimuksen mukaan olisi pitänyt vastaanottaa tavara.

Asiakkaalla ei ole ilman eri sopimusta oikeutta välityövaiheina syntyneeseen aineistoon kuten esimerkiksi värierotteluihin, painolevyihin, tietokoneohjelmistoihin tai -rekistereihin.

Asiakkaan työtä varten suorittajalle luovuttamat välineet, tarvikkeet, tietokoneohjelmat ja muu materiaali ovat asiakkaan omaisuutta, joka suorittajan tulee luovuttaa takaisin asiakkaalle työn päätyttyä, jollei 9. kohdasta muuta johdu.

 

11. Vastuu tavaraa kohdanneesta vahingosta

Vastuu tavaraan kohdistuvasta vahingosta siirtyy tavaran luovutushetkestä asiakkaalle. Ennen tavaran luovutushetkeä vastuu tavaraan kohdistuvasta vahingosta on suorittajalla. Suorittaja vastaa myös hallintaansa luovutetun materiaalin säilyttämisestä tavanomaisella huolellisuudella.

Milloin suorittajan haltuun uskottujen esineiden arvo on erityisen suuri, on asiakkaan ilmoitettava siitä suorittajalle. Asiakkaan ja kolmannen miehen väliset oikeussuhteet eivät vaikuta suorittajan vastuuseen.

Jos asiakas haluaa luovuttamansa aineiston tai muun materiaalin tai valmiin tavaran vakuutettavaksi, on hänen korvattava vakuutusmaksu

 

12. Valmiin tuotteen säilyttäminen

Suorittajalla on velvollisuus säilyttää valmis tuote tavanomaista huolellisuutta noudattaen sovitun luovutuspäivän jälkeenkin. Tällöin säilyttäminen tapahtuu asiakkaan lukuun ja vastuulla. Suorittajalla on oikeus periä asiakkaalta korvaus säilyttämisen aiheuttamista kustannuksista.

Suorittajalle luovutettu sekä asiakkaalle alihankintatyönä teetetty aineisto säilytetään ja kuljetetaan työn valmistumisen jälkeen asiakkaan vastuulla.

Jos asiakas ei kirjallisesta kehoituksesta huolimatta ole vastaanottanut valmista tuotetta kuukauden kuluessa sovitusta luovutusajankohdasta, on suorittajalla oikeus realisoida hallussaan oleva tuote ja muu materiaali.

 

13. Ennakoitavissa oleva sopimusrikkomus

Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos on todennäköistä, ettei toinen osapuoli kykene täyttämään sopimuksesta aiheutuvia velvollisuuksiaan.

Osapuoli voi purkamisen vaihtoehtona vaatia, että toinen osapuoli asettaa riittävän vakuuden velvoitteidensa täyttämisestä.

 

14. Virheellinen suoritus

Suorittajan on ilman aiheetonta viivästystä ilmoitettava asiakkaalle, jos tämän toimittama aineisto ei sovellu työn suorittamiseen sopimuksessa tarkoitetulla tavalla.

Suorittajan on pyydettäessä esitettävä asiakkaalle arvio mahdollisesti syntyvistä lisäkustannuksista.

Suorittajalle on ensi sijassa varattava tilaisuus suorittajasta johtuvan olennaisen virheen tai puutteellisuuden korjaamiseen, mikäli se on mahdollista.

Asiakkaalla on suorittajasta johtuvan olennaisesti puutteellisen tai virheellisen toimituksen johdosta oikeus kohtuulliseen hinnanalennukseen.

Oikeutta hinnanalennukseen tai toimituserän hylkäämiseen ei ole, mikäli

a. tavaran virhe johtuu virheellisestä alkuperäisaineistosta, tulkinnanvaraisesta korjausmerkinnästä tai virheestä, joka asiakkaan hyväksymässä vedoksessa on jäänyt korjaamatta,

b. kysymyksessä on vähäinen poikkeama annetusta värivedoksesta tai paperinäytteestä, hyväksytystä mallivedoksesta tai vastaavasta. Paperia pidetään näytteen mukaisena, jos se on paperiteollisuuden samalla tunnuksella ilmaisemaa laatua,

c. painoksessa on sellainen hyväksytystä mallivedoksesta tai vastaavasta poikkeava pikkuvirhe, josta suorittajan ei teknillisten seikkojen vuoksi kohtuudella voida katsoa vastaavan.

d. enintään 0,5 % toimitukseen sisältyvistä kappaleista on painotyön osalta virheellisiä ja enintään 0,5 % jälkikäsittelyn osalta virheellisiä.

Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus, jos suorittajasta johtuva virhe on sellainen, ettei asiakkaan voida olettaa käyttävän tavaraa aiottuun tarkoitukseen.

 

15. Tarkastaminen ja reklamaatio

Asiakkaan on tarkastettava vastaanottamansa tuote ilman aiheetonta viivästystä. Virheelliseksi väitetty tavaraerä on tarkastettava yhteisesti.

Asiakkaan, joka haluaa vedota suoritusvirheeseen, tulee huomauttaa

a. viivästymisestä 10 päivän kuluessa siitä, kun asiakas sai tiedon viivästymisestä,

b. tavaran olennaisesta virheestä 10 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta tai siitä, kun asiakkaan sopimuksen mukaan olisi tullut tarkastaa tai vastaanottaa tavara

c. sellaisesta piilevästä virheestä, jota ei kohtuudella voida havaita tavanomaisella huolellisuudella suoritetussa vastaanottotarkastuksessa, 10 päivän kuluessa virheen havaitsemisesta.

 

16. Vastuu digitaalisen aineiston virheistä

Osapuolten tulee noudattaa suorittajan antamia tai muuten sovittuja aineisto-ohjeita (aineistomuoto, laitteisto, ohjelmistot, linjayhteysvaatimukset, toimintamallit) lähettäessään toisilleen aineistoa digitaalisessa muodossa. Se osapuoli, joka ei noudata aineisto-ohjeita, vastaa tästä aiheutuvasta virheestä.

Jos aineisto-ohjeita on noudatettu, suorittaja vastaa digitaalisen aineiston käsittelyssä syntyneistä virheistä. Jos virhe aiheutuu käytettyjen laitteistojen tai ohjelmistojen yhteensopimattomuudesta, ohjelmointivirheestä tms seikasta, jota ei ole voitu ennakoida, ei suorittaja kuitenkaan vastaa tällaisesta virheestä.

Jos osapuolet katsovat tarpeelliseksi, että vastaanottajan on tarkistettava saamansa digitaalinen aineisto ennen aineiston jatkokäsittelyä, on tästä sovittava erikseen. Samalla on syytä sopia tarkastamisen toteuttamistapa, laajuus sekä aikataulu.

Työn vedostamisesta ja vedoksen tarkastamisesta sekä aikataulusta sovitaan erikseen.

Muutokset asiakkaan toimittamaan aineistoon tulee tehdä kirjallisesti. Asiakkaan puhelimitse antamasta määräyksestä tai muutoksesta vastaa asiakas.

Suorittaja ei vastaa aineiston sisällössä olevista virheistä.

 

17. Vastuun rajoitukset

Suorittajan vastuu hylätyn tavaraerän osalta rajoittuu sen korvaamiseen sopimuksen mukaisella suorituksella tai hylätystä tavaraerästä mahdollisesti maksetun hinnan palauttamiseen. Alihankkijan vastuu hylätyn tavaraerän osalta rajoittuu hänen oman suorituksensa arvoon.

Suorittaja ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvasta epäsuorasta vahingosta, kuten esimerkiksi menetetystä liikevoitosta tai muusta elinkeinon harjoittamisen häiriintymisestä, eikä kolmannelle koituvasta vahingosta.

Jos suorittajan tai alihankkijan virhe on syntynyt tahallisesti tai törkeän huolimattomuuden seurauksena, vastuun rajoitus ei koske asiakkaalle tai kolmannelle aiheutuneita välittömiä kustannuksia.

 

18. Teollisoikeudet (tekijän- ja muut immateriaalioikeudet)

Asiakas vakuuttaa, että asiakkaan työn suorittajalle luovuttaman aineiston ja työn suorittamiseksi tarvittavan teknisen välineistön (esim. tietokoneohjelmat) tekijänoikeuskysymykset ovat asianmukaisessa kunnossa siten, että työn suorituksen kohteena oleva aineisto ei loukkaa kenenkään kolmannen tahon tekijänoikeutta tai teknisen välineistön käyttämiseen ei kohdistu mitään käyttö- tai muita oikeudellisia rajoituksia. Sama koskee kaikkia muitakin aineettomia oikeuksia kuten tavaramerkki-, toiminimi tai muita henkiseen ja teollisiin oikeuksiin kohdistuvia yksinoikeuksia.

Asiakas on velvollinen korvaamaan suoraan tämän sopimuksen nojalla kaikki ne korvaukset ja kustannukset, jotka työn suorittaja joutuu kolmannen osapuolen vaatimusten johdosta suorittamaan kyseessä olevalle kolmannelle osapuolelle. Mikäli työn suorittajaan kohdistetaan kolmannen osapuolen toimesta vaatimuksia, on työn suorittajan käytettävien mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava asiasta asiakkaalle ennen mahdollisen korvauksen maksamista.

Edellä mainitut määräykset koskevat vastavuoroisesti suorittajaa hänen asiakkaalle luovuttamansa aineiston osalta.

 

19. Alihankkijoiden käyttäminen

Suorittajalla on oikeus käyttää alihankkijoita, ellei sopimuksessa ole nimenomaan toisin sovittu tai olosuhteista selkeästi muuta ilmene. Suorittaja ei vapaudu virheellisen tai puutteellisen suorituksen johdosta syntyvästä vastuusta vetoamalla siihen, että virhe aiheutuu hänen käyttämästään alihankkijasta.

 

20. Hyvä liiketapa

Sekä suorittaja että asiakas sitoutuvat kaikessa toiminnassaan noudattamaan hyvää liiketapaa ja huolellisuutta.

Suorittajan tulee asiakkaan vaatimuksesta huolehtia siitä, ettei asiattomilla henkilöillä ole mahdollisuutta päästä tutustumaan asiakkaan toimittamaan aineistoon, välityövaiheisiin tai lopulliseen tuotteeseen ja niissä oleviin tietoihin. Asiakas voi myös edellyttää suorittajaa huolehtimaan siitä, että suorittajan palveluksessa olevat henkilöt eivät paljasta ulkopuolisille asiakkaan tilaukseen liittyviä liikesalaisuuksia tai muita arkaluontoisia tietoja.

Jos suorittaja joutuu asiakkaan vaatimuksesta suorittamaan tavanomaisesta poikkeavia suojaustoimenpiteitä tms, hänellä on oikeus periä näistä aiheutuvat ylimääräiset kustannukset asiakkaalta. Suorittajan on ilmoitettava asiakkaalle, jos tämän vaatimusten täyttäminen aiheuttaa lisäkustannuksia.

 

21. Ylivoimainen este

Lakko, työsulku, tulipalo tai muu sekä suorittajasta että alihankkijasta riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa noudattamasta sovittua toimitusaikaa.

Työvoiman tai raaka-aineiden puute, konerikko tai viranomaisten toimenpiteet tai vastaavat epätavalliset ja vaikutuksiltaan merkittävät suorittajasta tai alihankkijasta riippumattomat syyt, joita ei kohtuudella ole voitu ennakoida, oikeuttavat myös toimitusajan kohtuulliseen pidentämiseen.

Mikäli edellä todettu tapahtuma teknisesti tai taloudellisesti kohtuuttomasti vaikeutta sovitun työn suorittamista, on suorittaja oikeutettu peruuttamaan tarjouksensa tai purkamaan sopimuksen kokonaan tai vielä toteutumattomalta osalta. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia tämän johdosta vahingonkorvausta.

Asiakkaalla on vastaavasti oikeus purkaa sopimus, jos yllä mainitun esteen aiheuttama viivästys aiheuttaa hänelle kohtuutonta hankaluutta tai työn arvoon nähden merkittäviä lisäkustannuksia. Suorittajalla ei ole oikeutta vaatia tämän johdosta vahingonkorvausta. Purkamisoikeus koskee vain sitä osaa sopimuksesta, johon ylivoimainen este vaikuttaa. Esteen poistuttua sopimuksen soveltaminen jatkuu ennallaan.

 

22. Sopimuksen irtisanominen

Toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin tulee ottaa määräys noudatettavasta irtisanomisajasta.

 

23. Vapaakappaleet

Painotyöstä valmistetaan vapaakappalelain edellyttämät arkistokappaleet, jotka painotyön suorittaja lähettää lain edellyttämille viranomaisille asiakkaan kustannuksella.

 

24. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Suorittajan ja asiakkaan väliset erimielisyydet sopimuksen tulkinnasta ratkaistaan suorittajan kotipaikan alioikeudessa tai niin sovittaessa välimiesmenettelyssä.

Ennen kanteen nostamista tai kiistan saattamista välimiesmenettelyssä ratkaistavaksi osapuolet voivat pyytää kauppakamarin nimeämältä tavarantarkastajalta lausuntoa siitä, onko suoritus virheellinen ja onko virhe alalla noudatettavan käytännön mukaan vähäinen vai olennainen. Osapuolet vastaavat puoliksi lausuntopyynnön aiheuttamista kustannuksista.